USK

I Uppsala Skridskoklubb bedrivs breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna för att så många som möjligt ska få möjlighet att lära sig åka konståkning. Klubben uppfyller samtliga kriterier och har därmed beviljats Svenska Konståkningsförbundets Elitlicens för säsongen 2018/19, 2019/20, 2020/21 och 2022/23. Föreningen följer Svenska Konståkningsförbundets verksamhetsidé och riktlinjer.

På denna sida finner du information om vår värdegrund, policys och relaterade dokument; samt om klubben, dess historia, styrelse, med mera.

Tränare och liten åkareUSKs Värdegrund

 • Alla som vill åka konståkning är välkomna till klubben
 • Vi behandlar alla medlemmar lika
 • Alla åkare ska få chansen att utvecklas i sin egen takt samt efter sin egen förmåga och vilja

USKs Trivselpolicy

Vi har kul!
Det ska vara roligt att åka till klubben för att åka skridskor och ha kul tillsammans med sina kompisar!

Vi stöttar varandra!
Vi erbjuder en trygg och kamratlig miljö där alla känner sig välkomna. Med god kamratanda stöttar klubbens tränare, åkare och föräldrar varandra, i med- och motgångar.

Vi hälsar på varandra när vi kommer till klubben och möter varandra med vänlighet, förståelse och respekt.

Vi hjälps åt!
Med hjälp av sponsorer och ideellt arbete hjälps vi åt för att hålla nere kostnaderna. Medlemmarna och deras föräldrar hjälps åt i olika arbetsgrupper för att stärka klubbens kvalité och styrka.

Vi är goda förebilder!
Samarbete, dialog, uppförande och andra kontakter ska alltid ske i en positiv ton med respekt för varandra både inom klubben och i externa sammanhang såsom på tävlingar, läger och andra kontakter.

Uppsala Konståkningsklubb (USK) har verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Klubbens verksamhet är inriktad både på bredd och på elit. För de som har viljan och potentialen att uppnå toppelit ska gynnsamma förhållanden finnas i klubben.

Alla som vill åka konståkning är välkomna till klubben. Vi behandlar alla medlemmar lika och ger alla åkare chansen att utvecklas i sin egen takt samt efter sin egen förmåga och vilja.

Styrelsen har det yttersta ansvaret. Styrelsen utarbetar tillsammans med tränarna riktlinjer för gruppindelning, test- och tävlingsverksamhet.

Tränare och styrelsen samarbetar i frågor som rör den enskilde medlemmen/åkaren i tränings- och tävlingsverksamhet. Styrelse- och tränarmöten genomförs enligt fastställd plan för hela verksamhetsåret.

Med hjälp av sponsorer och ideellt arbete hjälps vi åt för att hålla klubbens kostnader nere. Medlemmarna och deras föräldrar hjälps åt i olika arbetsgrupper för att stärka klubbens kvalité och styrka. Varje styrelsemedlem har ansvar för någon eller några av klubbens arbetsgrupper.

Samarbete, dialog, uppförande och andra kontakter ska alltid ske i en positiv ton med respekt för varandra både inom klubben liksom i externa sammanhang såsom på tävlingar, läger eller i andra externa kontakter.

Klubbinformation hittar du på klubbens hemsida www.uppsalask.se.

Det går också bra att kontakta klubben via mejl.

Vårt jämställdhetsarbete utgår från att alla människor, oavsett sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund, behandlas lika inom klubben och erbjuds samma möjligheter och rättigheter till att träna och utvecklas.

 • Ingen ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra diskriminerande handlingar
 • Vi ska ge alla samma villkor att utvecklas samt till att träna och tävla
 • Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, är välkomna till USK
 • Åkarens prestation värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön. Det innebär t ex att budget, träningstider och liknande fördelas enligt samma principer
 • Alla har lika stort inflytande, vilket t.ex. innebär att styrelsen bör vara fördelad så att vartdera könet är representerade med minst 40%
 • Medlemmar ges samma möjlighet att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda, oavsett kön, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund
 • Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden

Styrelsen ansvarar för att jämställdhetsperspektivet är införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyrar alla verksamhetsområden. Styrelsen ansvarar också för att alla tränare, klubbmedlemmar och föräldrar inom klubben känner till jämställdhetspolicyn.

En brand är alltid allvarlig och kan resultera i katastrof för människor och egendom. Därför har Uppsala Skridskoklubbs styrelse dokumenterat nedan grundläggande kunskap om brand och utrymning.

Översikt
I detta dokument går vi igenom.

 • Handlingsplan vid träning – en mindre grupp av människor
 • Handlingsplan vid show/tävling arrangerad av USK – en större grupp av människor
 • Utrustning vid brandsläckning
 • Brandövning

Handlingsplan
Vid träning:

 1. Släck den lilla branden. Gör en snabb bedömning, om det exempelvis brinner i en papperskorg, hämta brandsläckaren, släck elden.
 2. Utrym lokalen och gå till samlingsplatsen (parkeringen bakom hall C)
 3. Räkna in barnen/åkarna
 4. Larma, ring 112. SOS Alarm vill veta:
  Vad har hänt?
  Var någonstans behövs hjälpen?
  Vem är det som ringer?
 5. Stanna kvar på samlingsplatsen. Återvänd inte in i byggnaden förrän tillstånd har getts. Under tiden meddela föräldrar via mailgrupp eller telefon.

Vid show/tävling arrangerad av USK:

 1. Varna! Varna närmaste omgivningen om att brand har utbrutit. Ropa och försök ta hjälp av andra samt fördela arbetsuppgifter.
  – ”Speakern” kan hjäpa att förmedla informationen till alla åskådare.
  – Brandlarm finns i A-, B- och C-hallen där en automatisk speakerröst meddelar att alla ska utrymma lokalen.
 2. Larma, ring 112.
 3. Stanna kvar på samlingsplatsen och avvakta information från brandpersonal. Återvänd inte in i byggnaden förrän tillstånd har getts. Återsamlingsplatsen framgår av utrymningsplanen.

Utrustning vid brandsläckning

 • A-hallen: Finns brandvarare som är kopplad till larmcentralen.
 • B-hallen: Brandsläckare finns
 • C-hallen: Brandsläckare finns

Brandövning
Brandövning planeras varje höststart, september månad. Ansvarig för planering och utförande av brandövning är USK styrelse.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Uppsala Skridskoklubb, Föreningsnummer 12413-25, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Marknadsföra klubbens evememang och verksamheter
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Sammanfattning
En krishanteringsplan syftar till att stödja föreningens medlemmar och närstående i situationer som avviker från det normala och som kan betraktas som akut kris där det kan bedömas att hjälp utifrån kan behövas.

Krishanteringsplanen skall vara väl känd och förankrad bland alla i vår förening. Ansvarig för att krisplanen delges är styrelsens ordförande.

Krishanteringsplanen förvaras i klubbhuset, och finns även på föreningens hemsida. Medlemmar i styrelsen skall också vara väl bekant med planen.

Uppsala Skridskoklubb (USK) krishanteringsplan anger i första hand vart man ska vända sig i olika krissituationer.

USK har ingen egen krisgrupp varför syftet med detta dokument i första hand är att visa hur man når samhällets resurser när ”Krisen” inträffat.

Att på alla sätt och vid varje tillfälle och i varje situation agera för att undvika en ”Kris” är en given förutsättning för alla i USK; ledare, åkare, föräldrar och anhöriga.

Övergripande är klubbens syn att det i första hand är ledare i USK, och i andra hand andra vuxna, som är på plats när Krisen inträffar som är ansvariga för att ”påkalla rätt insats” och där även införskaffa råd om fortsatt agerande och vilka ytterligare kontakter som ska tas. Ex. vem som underrättar vårdnadshavare vid en allvarlig Kris.

På Riksidrottsförbundets hemsidas dokumentbank kan du läsa mer om riksidrottsförbundets policys för sexuella trakasserier, plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning m.m

Krishantering
Krishanteringsplanen är indelad i tre olika scenarion med olika handlingsalternativ och om olyckan eller annan svår situation skulle vara framme så kan det finnas under scenario ett (1), två (2) eller tre (3).

Scenario ett (1): Akut kris eller olycka.

Omedelbara åtgärder vid akut kris för dig som är på olycksplatsen:

 1. Larma räddningstjänsten 112
 2. Försök klarlägga skadebild och anteckna om du har möjlighet
  a. Vad har hänt?
  b. Tidpunkt?
  c. Var och hur skedde olyckan?
  d. Omfattning av olyckan?
  e. Vilka och hur många är drabbade?
  – Idrottsutövare
  – Tränare
  – Föräldrar
  – Andra som ej tillhör föreningen
 3. Kontakta så fort det är möjligt föreningens styrelse.
 4. Se till att ingen lämnar olycksplatsen, förutom de som kan behöva vård. Räddningspersonalen kan göra annan bedömning och därmed tillåta någon att lämna olycksplatsen.

Scenario två (2): Du får information om att någon medlem i föreningen tar skada fysiskt eller psykiskt på grund av tillexempel mobbing, diskriminering eller sexuella övergrepp.

 • Kontakta föreningens styrelse omedelbart för rådgivning alternativt att gruppen övertar ansvaret för åtgärder – kontrakt skall upprättas vem som gör vad och var huvudansvaret vilar för åtgärder!
 • Kom ihåg att det alltid är bättre att agera vid minsta misstanke. Sedan finns det personer som är bättre på att ta ställning om hur man går vidare

För mer information och hjälp till dig som anar att ett barn far illa rekommenderar vi denna sida från BRIS (Barnens Rätt i Samhället).

Scenario tre (3): Plötsligt dödsfall inom föreningen (medlem eller närstående inom verksamheten avlider hastigt)

 • Kontakta 112 vid akut situation.
 • Kontakta så snabbt det är möjligt föreningens styrelse för rådgivning om hur ni ska gå vidare.
 • Vem som berörs av dödsfallet vad avser eventuella myndigheter och anhöriga skall krisgruppen ansvara för.
 • Kontakter som anses nödvändiga är också föreningens styrelses ansvar.

Omfattning
Denna rese- och trafiksäkerhetspolicy omfattar alla ledare, aktiva åkare, föräldrar och andra som genomför transporter för vår förening.

Ansvar
Det övergripande ansvaret för att denna rese- och trafiksäkerhetspolicy följs vilar på styrelsen, samtidigt är det föraren som ansvarar för att den enskilda resan sker enligt policyn.

Förarkrav
Gällande trafikregler ska följas och särskilt viktigt är:

 • Barn som är kortare än 140cm får inte färdas som framsätespassagerare om platsen är försedd med krockkudde.
 • Förare till minibuss ska ha haft körkort i minst 5 år och bör ha genomgått en minibussförarutbildning.
 • Samtliga passagerare använder bilbälte.
 • Gällande hastighetsbestämmelser ska alltid följas och hastigheten ska anpassas efter rådande omständigheter.
 • Bilkuddar ska användas till barn upp till den längd som lagen kräver.
 • Total trafiknykterhet är ett krav.
 • Övningskörning under föreningens resor är inte tillåtet.
 • Föraren får inte använda mobiltelefon under körning om det påverkar körningen.
 • Allt bagage är fast förankrad eller förvaras i bagageutrymme.
 • Inte fler personer åker i fordonet än vad förarens körkortstyp tillåter.

Fordon

 • Fordonet ska vara godkänt av svensk bilprovning och vara beskattad.
 • Fordonet ska vara försett med däck som följer Svensk trafiklagstiftning gällande mönsterdjup och väglag.
 • Första hjälpen material ska finnas i fordonet.
 • Fordonet ska ha giltiga säkerhetsbälten på samtliga platser.

Utöver detta ska föreningen jobba för att alla använder cykelhjälm vid cykling till och från idrottsplatsen.

Rese- och trafiksäkerhetspolicyn skall vara väl känd och förankrad bland alla i vår förening. Ansvarig för att Rese- och trafiksäkerhetspolicyn delges är styrelsens ordförande.

Definition
Följande definieras som en drog i det här dokumentet:

 • Tobak (snusning och rökning)
 • Alkohol
 • Narkotika
 • Dopningspreparat

USK bedriver en ideell verksamhet som ska främja både fysisk, psykisk och social utveckling för våra medlemmar. Många av våra barn och ungdomar tillbringar stor del av sin fritid inom klubbens verksamhet. Vi vill därför ta ansvar och erbjuda dem en drogfri miljö.

USK har utformat riktlinjer mot användandet av droger i vår verksamhet. Syftet med vår drogpolicy är att minimera risken för att medlemmarna utsätts för droger samt att medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare och föräldrar.

Tobak (snusning och rökning)
Åldersgräns för att köpa tobak är 18 år enligt svensk lag.

USKs ställningstagande och riktlinjer gällande tobak:

 • Vi tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder tobak inom vår verksamhet (träning, tävling och lägerverksamhet)
 • Aktiva och ledare över 18 år, samt föräldrar, är förebilder för de yngre medlemmarna och ska därför föregå med gott exempel.
 • Tänk på att klubbens profilkläder är reklampelare för klubben! Rök därför inte då du bär dessa!

Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt: ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.

Alkohol
Åldersgräns för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang är 18 år.

Åldersgräns för köp av alkohol på systembolaget är 20 år enligt svensk lag.

USK har följande ställningstagande och riktlinjer gällande alkohol:

 • Vi tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol inom vår verksamhet (träning, tävling och lägerverksamhet)
 • Aktiva och ledare över 18 år, samt föräldrar, är förebilder för de yngre medlemmarna och ska därför föregå med gott exempel
 • Det är inte tillåtet för någon av våra medlemmar och deras föräldrar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder

Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrarna
 • Om någon förälder uppträder berusad inom USKs verksamhet, avvisas föräldern.

Narkotika och dopningspreparat
Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom USKs verksamhet.

USK har följande ställningstagande och riktlinjer gällande narkotika och doping:

 • Vi tillåter inte något bruk av narkotika eller dopingpreparat inom vår verksamhet

Om vi upptäcker att någon brukar narkotika eller dopingpreparat agerar vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är barn eller ungdom
 • Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis om det gäller myndig person, inklusive föräldrar

Svensk konståkning ska vara en sport för alla där glädje, glöd och gemenskap ska genomsyra all verksamhet. Men hur fungerar egentligen svensk konståkning? Vilka grunder vilar vår verksamhet på? Hur kan du som förälder stötta ditt och andras barn på bästa sätt? Hur skapar vi trygga idrottsmiljöer?

Svenska konståkningsförbundet har tagit fram material som ger svar på dessa och andra frågor.

→ Läs mer på Svenska Konståkningsförbundets webbplats.

Klubbinfo

Bildad

1933-03-08

Föreningsnummer

12413-25

Postadress

c/o Jardemalm, Vitkålsgatan 38
75449 Uppsala

Besöksadress

Gränby Ishallar, Råbyvägen 71
75460 Uppsala

Fakturaadress

Jardemalm, Vitkålsgatan 38
75449 Uppsala

Telefon

0738203981

E-post

styrelsen@uppsalask.se

Faktura e-post

ekonomi@uppsalask.se

Bankgiro

822-2085

Swish

1233010550

Organisationsnummer

817601-5645

Rulla till toppen
sv_SESwedish